Forretningsbetingelser


Virksomhedens navn

Virksomhedense navn er Advedia
Virksomhedens CVR nr. er 40053271

Virksomhedens adresser

Virksomheden er etableret på adressen Kærnehøjvej 164, 5260 Odense S


Virksomhedens kontaktoplysninger

Virksomheden kan kontaktes således:
Telefon: +45 42 33 64 24
E-mail: Kontakt@advedia.dk


Generelt

Advedias forretningsbetingelser gælder for den rådgivning og de ydelser, som Advedia leverer til sine kunder, medmindre andet er aftalt.

Ved afgivelse af ordrer, godkendelse af tilbud samt ved indgåelse af aftaler med Advedia accepterer kunden samtlige vilkår og betingelser i nærværende forretningsbetingelser. På baggrund heraf fremsendes Advedias forretningsbetingelser altid til kunden sammen med det aktuelle tilbud eller aftale. Derudover kan De til enhver tid gældende betingelser kan findes på http://www.advedia.dk/salgs-og-leveringsbetingelser/.

Nærværende betingelser anses dermed for accepteret når kunden skriftligt har accepteret et tilbud eller på anden vis skriftligt har indgået en aftale med Advedia.


Accept af tilbud samt aftaleindgåelse

Tilbud fra Advedia tilsendes kunden via e-mail eller almindelig brevpost. Tilbuddet anses for accepteret og bekræftet af kunden når denne enten ved underskrift af tilbuddet, eller via E-mail med reference til tilbuddet + dato / eller ved besvarelse af tilbuds-mail har svaret bekræftende på tilbudsmaterialet. Ved bekræftelsen af tilbuddet accepterer kunden samtidigt Advedias gældende forretningsbetingelser.

Eventuelle ændringer af den indgåede aftale skal, for at være gyldige, aftales skriftligt mellem parterne.

Det er påkrævet af Kunden at fremsende eventuelle loginoplysninger, hvor disse er behøvet for at kunne udføre arbejdet i henhold til den indgåede aftale. Disse loginoplysninger skal være fremsendt senest 8 dage efter underskrivelse af tilbud. Der gives fuld dispositionsret over Kundens konti, hvilket også medfører at Advedia er berettiget til eventuelt at fjerne adgangen for andre kundeadministratorer, hvis dette af Advedia vurderes som værende nødvendigt for opgavens udførelse.

Tilbud afgivet af Advedia gælder 30 dage fra afsendelsesdagen. Herefter bortfalder tilbuddet, hvis andet ikke er aftalt, eller der ikke er givet svar fra tilbudsmodtageren. Aftaler kan kun indgås ved fuldmægtig, det vil sige én, der enten skriftligt eller i kraft af sin stilling er berettiget til at forpligte den fuldmægtigen repræsenterer.


Priser

Alle priser er angivet ekskl. moms og i DKK. Alle priser er ekskl. eventuelle omkostninger til klikpriser. Skulle der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelse forekomme prisstigninger hos leverandørerne som Advedia anvender for at kunne levere arbejdet, er Advedia berettiget til at regulere prisen i aftalen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger. I en sådan situation vil kunden altid blive informeret om en evt. omkostningsstigning.

Udover den tilbudte eller aftalte pris, er Advedia berettiget til at opkræve betaling for:

 • - Ekstra timeforbrug som følge af Kundens mangelfulde eller forkerte anvisninger
 • - Ekstra timeforbrug som følge af ændringer eller rettelser, der ligger uden for den underskrevne aftale.
 • - Bestilling af produkter eller ydelser, der ikke i forvejen indgår i den underskrevne aftale.

Advedia gør altid Kunden opmærksom på yderligere omkostninger i det omfang det er muligt via e-mail.


Betalingsforpligtelser

Advedia fakturerer forud med en betalingsperiode på maksimalt 8 dage. En opgave vil derfor først blive påbegyndt når betalingen i sin helhed er modtaget.

Ved manglende betaling fremsendes en betalingspåmindelse til kunden med varsel om rykkerforløb. Fortsætter betalingen med at udeblive fremsendes rykker med inkassovarsel samt et rykkergebyr på 100,00 DKK pr. fremsendte rykker til kunden. Advedia er i denne forbindelse berettiget til at kræve kompensationsgebyr på kr. 100 hver 10. dag op til maksimalt kr. 300 inkl. moms samt morarenter efter rentelovens bestemmelser, for perioden fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker

Advedia er, ved betalingsmisligholdelse, berettiget til at kræve inkassoomkostninger og omkostninger afholdt i forbindelse hermed dækket fuldt ud.Betaling

Faktura til dækning af ydelserne sendes til kunden via E-mail, hvis ikke andet aftales.

Indbetaling skal ske på Advedias konto i Spar Nord Bank med konto nr. 9219 2190133756. Indbetalingerne skal påføres fakturanummer.

Alt arbejde som ligger ud over det i tilbuddet/ydelsen aftalte, faktureres som ekstra konsulenttimer. Her faktureres til Advedias gældende timetakster og pr. påbegyndt halve time.

Begrænsninger

Advedias ydelser kan indeholde forretnings-hemmeligheder, og for at beskytte disse må kunden ikke uden særskilt skriftlig aftale med Advedia sælge, distribuere eller skabe produkter, som er baseret helt eller delvist på Advedias produkter.

Advedia kan ikke garantere præcis optagelse/ placering i søgemaskiner, kataloger o. Lign., da det er søgemaskinernes og katalogernes redaktører der beslutter dette, men udarbejder alt materiale i overensstemmelse med gældende retningslinjer.


Ansvar

Advedia kan under ingen omstændigheder gøres ansvarligt for indirekte tab, såsom avancetab, tab af goodwill, driftstab, tab af data eller øvrige tab. Tilsvarende gør sig gældende ved force majeure. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for, at tekster og indhold på kundens hjemmeside/kampagnemateriale ikke krænker andres varemærker og rettigheder eller på anden vis bryder mod dansk lovgivning.

Ethvert arbejde på kundens websted, edb og i kundens databaser sker på kundens ubegrænsede ansvar og kunden opfordres til at stille egne edb-specialister til rådighed for at assistere Advedia. Advedia er derfor uden ansvar, såfremt der ved arbejde på kundens edb-programmel sker nogen form for fejl heri, herunder for tab af data eller programmer eller for efterfølgende manglende funktionalitet i kundens edb-systemer. Ansvarsfritagelsen gælder indirekte tab og uanset om fejlen er sket på kundens eller tredjemands maskinel/programmel.

I tilfælde af mangelfuld ydelse er Advedias erstatningsansvar begrænset til 10% af fakturaprisen for det mangelfulde.

Hvis Advedia bruger et søgeord i kundens kampagner markedsføringsmateriale, der er i strid med markedsføringsloven, udgør et forretningskendetegn, eller anvender et søgeord der på anden vis krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan Advedia ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

Advedia overholder retningslinjerne om god markedsføringsskik og er derfor fuldt berettiget til at afbryde eller ændre kampagner som er i strid med god markedsføringsskik, uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt. I et sådant tilfælde vil kunden blive underrettet herom vi e-mail.


Force Majure

Advedia er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Advedias forpligtelser, såfremt Advedia kan påvise at dette skyldes hindringer udenfor Advedias kontrol så som, men ikke begrænset til brand, lockout, hackerangreb, nedbrud af elektricitet, krig, krigslignende situationer, strejke, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandør, servernedbrud og nedbrud af internetforbindelse.


Fortrolighed

For begge parters side er det aftalt, at ingen viden man i forbindelse med samarbejdet erhverver om hinanden og hinandens produkter eller fremgangsmåder må offentliggøres eller bringes til andres kundskab.

Oplysninger udvekslet mellem Kunden og Advedia bliver behandlet fortroligt.

Hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen mellem Advedia og Kunden, er Advedia dog berettiget til at videregive de nødvendige oplysninger til en tredje part. Kunden vil altid blive informeret forud for videregivelsen.


Markedsføringskonti

I tilfælde af opsigelse eller ophævelse af aftalen vil Google Ads konti, diverse markedsføringskonti osv. køre uændret videre. Ved aftalens ophør administrer Advedia således ikke disse konti og udfører ligeledes heller ikke arbejde, vedligeholdelse eller lign af disse konti. Efter aftalens ophør er det alene kundens eget ansvar at opsige Google Ads konti, diverse markedsføringskonti o. Lign. som måtte være taget i brug under aftaleperioden med Advedia. Omkostninger til disse konti efter aftalens ophør og som ikke er indeholdt i den allerede betalte ydelse til Advedia påhviler alene kunden.

Hvis Advedia skal bringe Google Ads konti, diverse markedsføringskonti og des lige til ophør kræver dette en særskilt skriftlig og udtrykkelig forudgående aftale med Advedia. Foreligger en sådan aftale ikke, vil Google Ads konti, diverse markedsføringskonti osv. køre videre på kundens eget ansvar og regning.


Reklamation

Med mindre Advedia inden 1 måned fra leveringen af de enkelte ydelser modtager skriftlig reklamation med forklaring af den konkrete problemstilling, kan eventuelle mangler ved det leverede ikke gøres gældende.

Forsinkelse: Advedia er ikke ansvarlig for tab hos kunden som følge af forsinkelse med nogen del af Advedia ydelser.

Advedias ydelser er defineret i det fremsendte tilbud. Advedia er ikke forpligtet til at levere nogen ydelse ud over det, der fremgår af tilbuddet.

Såfremt der måtte være mangler ved det leverede, eller der uden at det skyldes kundens forhold indtræder forsinkelse, er Advedia ikke ansvarlig for kundens eller andres indirekte tab som følge heraf.
Det understreges, at Advedia ikke indestår for ydelser leveret af tredjemand. Advedia er eksempelvis ikke ansvarlig for evt. nedlæggelse af anvendte søgemaskiner, kataloger eller websteder, søgemaskinernes eller katalogernes ændringer af vurderingsalgoritmer, ændringer af kampagnetilbud i kampagnens løbetid eller andre dispositioner vedrørende søgemaskiner, kataloger eller 3. parts websteder.


Ejendomsret

Alle Advedias produkter, herunder alle tilhørende rapporter, analyser, og dokumentationer, har Advedia ophavsret til og forbeholder sig alle rettigheder til produkterne, som er omfattet af de aftalte leverancer. Advedias udarbejdede analyser, rapporter eller dele heraf må ikke distribueres, kopieres (herunder reproduceres i elektronisk form), oversættes eller på anden måde reproduceres i nogen som helst form. Advedia forbeholder sig ret til alle rettigheder hertil.


Anerkendelse

Kunden anerkender at have gennemlæst nærværende forretningsbetingelser og erklærer sig indforstået med at være underlagt de heri indeholdte betingelser og vilkår. Kunden erklærer sig ligeledes indforstået med, at forretningsbetingelserne og den begrænsede reklamationsret er fuldstændige og endegyldige aftaledokumenter mellem parterne, samt at de erstatter alle forslag eller tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler mellem parterne, samt den kommunikation mellem parterne, som vedrører indholdet i forretningsbetingelserne.


Ophør

Forretningsbetingelserne er gældende under hele samarbejdets bestående og i 2 år efter samarbejdet er ophørt.


Tvister

Forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret og tvister afgøres med udgangspunkt i Advedias værneting og kan alene indbringe for de danske domstole.


Ændring af forretningsbetingelserne

Advedia forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelserne, produktindhold og priser. Ved ændring af priser vil berørte kunder blive informeret pr. e-mail.

  Lad os tage en uforpligtende snak

  Du er velkommen til at ringe eller skrive til os på nedenstående. Så kan vi enten tage en samtale eller et møde ansigt til ansigt om jeres behov. Selvfølgelig ganske uforpligtende.
  Telefon: 42 33 64 24
  E-mail: kontakt@advedia.dk

  Tilmeld dig nyhedsbrev

  Tilmeld dig nyhedsbrevet og få relevante nyheder i din indbakke. Intet salg, kun tips, gode råd og vejledning

  Kontaktinformation
  42 33 64 24
  info@advedia.dk
  Kontaktinformation
  Persillehaven 47
  5320 Agedrup
  Advedia.dk
  Hos Advedia går vi ind for den personlige relation, og en tæt dialog om dine ønsker. Vi går ind for ærlig rådgivning med et ønske om at hjælpe dig med at vækste din virksomhed. Vores succes forudsætter, at du har succes. Så lad os sammen skabe succes!
  caret-up